Zadania

Dział Organizacji i Koordynacji Przewozów

Kierownik: Michał Głogowski

Zadania działu dotyczą planowania i koordynacji zadań przewozowych, w zakres którego wchodzi:

 • konstruowanie rozkładów jazdy oraz ich dostosowanie do rzeczywistych potrzeb przewozowych oraz prowadzenie niezbędnych w tym zakresie uzgodnień,
 • rozpatrywanie wniosków i propozycji zmian rozkładowych,
 • współuczestniczenie jako organ opiniodawczy w projektach zmian organizacji ruchu w zakresie publicznego transportu zbiorowego (wyznaczanie tras objazdowych),
 • uzgadnianie i zatwierdzanie rozkładów jazdy przewoźników nie będących operatorami MZKP w zakresie kompetencji Związku,
 • prowadzenie spraw związanych z uruchamianiem przystanków autobusowych, zmianą ich lokalizacji, likwidacją a także zmianą nazewnictwa. Zadanie to jest realizowane wspólnie z zarządcami i właścicielami przystanków oraz w konsultacji z władzami gmin,
 • przygotowanie informacji pasażerskiej,
 • aktualizowanie przystankowych rozkładów jazdy,
 • prowadzenie rozliczeń pracy przewozowej

Korespondencję elektroniczną w ww. sprawach zawierającą dane kontaktowe
prosimy kierować na adres: planowanie@mzkp.pl

Dział Kontroli Przewozów

Kierownik: Kamil Czajka

Zadania działu związane są z działalnością kontrolerską i nadzorem nad prawidłowym funkcjonowaniem komunikacji, w szczególności obejmują:

 • kontrolę prawidłowej realizacji rozkładów jazdy
 • kontrolę czystości pojazdów
 • nadzór nad służbami kontrolerskimi
 • badania i analizę potrzeb przewozowych

adres poczty internetowej:  kontrola@mzkp.pl

Dział Marketingu, Sprzedaży i Zamówień Publicznych oraz Zarządzania Mieniem
Kierownik: Ewa Mazur

Do podstawowych zadań Działu należy:

 • utrzymanie infrastruktury technicznej komunikacji miejskiej na terenie działania MZKP
 • zapewnienie przepływu informacji dotyczących systemu komunikacji miejskiej, promowanie nowych rozwiązań taryfowo – biletowych (taryfa, cennik, rozkłady jazdy, wszelkie ogłoszenia prasowe, naklejki informacyjne itp).
 • organizowanie i przeprowadzanie wszelkich przetargów zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych
 • nadzór nad wszelkimi sprawami remontowymi, usługowymi, administracyjnymi oraz zaopatrzeniem Biura
 • sprowadzanie i hurtowa sprzedaż biletów komunikacji miejskiej dla dystrybutorów
 • koordynowanie prac związanych z budową dworca autobusowego adres poczty internetowej:  marketing@mzkp.pl

Dział Analiz Ekonomicznych i Windykacji
Kierownik: Agnieszka Staroń

Zadania działu:

 • windykacja opłat dodatkowych
 • rozpatrywanie odwołań od opłat dodatkowych
 • kontrola spłat zadłużenia
 • anulowanie opłat w trybie §10 pkt 1 i 2 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry
 • wysyłanie wezwań do zapłaty
 • kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego i komorniczego
 • kierowanie spraw na Policję na podstawie art. 121 §1 kw (trzykrotna jazda bez biletu)
 • przeprowadzanie analiz finansowych

adres poczty internetowej: windykacja@mzkp.pl

Nr konta bankowego, na które można wpłacać opłatę dodatkową: 07 1050 1230 1000 0023 2508 1327 ING Bank Śląski

Dział Finansowo-Księgowy
Główna Księgowa: Jolanta Gwóźdź

Zadania działu:

 • prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • dokonywanie przelewów
 • dokonywanie wpłat z tytułu opłat manipulacyjnych
 • wpłaty i wypłaty gotówki z tytułu nałożonych mandatów lub zakupionych biletów
 • prowadzenie rozliczeń kontrahentów
 • uzgadnianie sald i rozliczeń z kontrahentami
 • wystawianie wezwań do zapłaty tytułem nieuregulowanych w terminie należności
 • zapewnienie rzetelnej informacji ekonomiczno finansowej
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami

adres poczty internetowej: skarbnik@mzkp.pl

Dział Organizacji i Kadr
Kierownik: Gabriela Kurowska
Zadania działu:

 • organizacja czasu pracy Biura i przepływu informacji między Działami
 • prowadzenie terminowej korespondencji
 • prowadzenie spraw kadrowych pracowników Biura
 • kobsługa posiedzeń Zarządu i Zgromadzenia Związku
 • prowadzenie rejestrów wymaganych przez przepisy szczególne oraz Regulamin Pracy Biura ZarząduW ramach Działu funkcjonuje stanowisko informatyka, do zadań którego należy:
 • instalowanie i wdrażanie programów
 • administrowanie systemu komputerowego
 • serwis sprzętowy
 • monitoring
 • kontrola przepisów o ochronie danych osobowych

adres poczty internetowej: sekretariat@mzkp.pl

Dział Obsługi Pasażerów i ŚKUP-u

kierownik: Anna Łączkowska

Zadania działu skupione są w dwóch podstawowych obszarach działania. Pierwszy obszar działania stanowi Biuro Obsługi Pasażera (BOP), w zakres którego wchodzi:

 • kompleksowa informacja dotycząca rozkładów jazdy autobusów na terenie aglomeracji śląskiej
 • objaśnianie pasażerom taryfy przewozu, zasad porządkowych oraz regulaminu korzystania z dworca autobusowego MZKP
 • przyjmowanie skarg dotyczacych pracy kontrolerów biletowych, kierowców, realizacji rozkadów jazdy itp.
 • przyjmowanie odwołań z tytułu nałożonej opłaty dodatkowej
 • podpisywanie z pasażerami ugód dotyczących rozłożenia zadłużenia na raty
 • anulowanie opłat w trybie §10 pkt 3 i 4 Taryfy przewozu osób i bagażu w komunikacji miejskiej MZKP Tarnowskie Góry

Drugi obszar działania stanowi Punkt Obsługi Klienta (POK) i związany jest z systemem Śląskiej Karty Usług Publicznych (ŚKUP). W szczególności obejmuje on:

 • kompleksową informację na temat systemu ŚKUP
 • wydawanie kart spersonalizowanych i niespersonalizowanych
 • kodowanie ulg na karcie ŚKUP
 • zasilanie kart gotówką (e-portmonetka)
 • sprzedaż biletów elektronicznych (jednorazowych i okresowych)
 • generowanie bilingów
 • blokowanie kart
 • wystawianie duplikatów kart spersonalizowanych

Ponadto do zadań działu należy:

 • wystawianie prac w ,,Galerii Przesiadka”

adresy poczty internetowej: informacja@mzkp.pl ,  przystanek.europa@mzkp.pl

 

Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej jest strukturą samorządu terytorialnego organizującą komunikację z woli i w imieniu gmin członkowskich. Taka forma funkcjonowania zapewnia gminom bezpośredni wpływ na politykę Związku i pracę Biura. Umożliwia również elastyczne reagowanie na rzeczywiste potrzeby przewozowe gmin.